Promocje
Olejek CBD 500mg – Ekstrakt Premium 5%
Olejek CBD 500mg – Ekstrakt Premium 5%
79,99 zł 79,99 zł
szt.
Olejek CBD 1000mg – Ekstrakt Premium 10%
Olejek CBD 1000mg – Ekstrakt Premium 10%
129,99 zł 129,99 zł
szt.
Olejek CBD 3000mg – Ekstrakt Premium 30%
Olejek CBD 3000mg – Ekstrakt Premium 30%
349,00 zł 349,00 zł
szt.
Produkt dnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin punktów lojalnościowych

§1.
Postanowienia ogólne
1. Program lojalnościowy ma na celu umożliwić wymianę punktów lojalnościowych na produkty.
2. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie. 
3. Regulamin obowiązuje Organizatora oraz Uczestników od chwili ogłoszenia.
4. Przystąpienie do Programu w drodze on-line następuje poprzez założenie konta w sklepie (serwisie) internetowym www.produkty-konopne.pl (dalej „Konto”). Założenie Konta jest możliwe po zapoznaniu i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz regulaminu serwisu produkty-konopne.pl dostępnego na stronie
5. Każdy posiadacz Konta jest jednocześnie Uczestnikiem Programu
6.Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

7. Uczestnictwo w programie lojalnościowym jest i będzie darmowe !


§2.
Punkty
1. Uczestnikiem Programu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia mogą być Uczestnikiem Programu jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażoną w formie pisemnej i dostarczoną do sklepu najpóźniej wraz z założeniem konta
3.Organizator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci powyżej 16 roku życia bez ważnej zgody ich przedstawicieli ustawowych ani dzieci poniżej 16 roku życia.
4.Każdy Uczestnik Programu może gromadzić punkty za nabycie towarów lub usług objętych Programem Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.produkty-konopne.pl
5.Każdy Uczestnik może mieć kilka kont w Programie.
6.Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób - w szczególności pomiędzy kontami należącymi do różnych Uczestników, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
7.Prawo do korzystania z konta Uczestnika, a w szczególności prawo do wymiany punktów na upusty cenowe, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
8.Punkty nie mogą być wymieniane na gotówke.

9. Punkty można wymienić tylko w sklepie www.produkty-konopne.pl na oferowane w nim produkty.

§3.
Warunki uczestnictwa w Programie –Karta Douglas
1. Aby przystąpić do Programu należy:
a) założyć konto na stronie www.produkty-konopne.pl
2. Wniosek w formie on-line na stronie internetowej może być złożony tylko przez osobę pełnoletnią.
3. Składając wniosek w formie on-line na stronie internetowej www.produkty-konopne.pl, Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia formularza wniosku zgłoszeniowego
i jego przesłania Organizatorowi za pomocą ww. strony internetowej. Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu wniosku, na podany przez Uczestnika adres elektroniczny zostanie przesłana prośba o potwierdzenie rejestracji.
4. Potwierdzenie rejestracji, o którym mowa w ust. 3 powyżej jest niezbędne do przystąpienia do Programu (i założenia Konta w przypadku rejestracji on-line). 
5. Od momentu aktywowania konta Uczestnik może zbierać punkty na swoim koncie posługując się ww. kontem.
6. Organizator dokonuje unieważnienia Karty Douglas oraz usunięcia konta Uczestnika wraz ze zgromadzonymi punktami, jeżeli Uczestnik podał we wniosku nieprawdziwe dane osobowe (w szczególności dotyczące swojego wieku).
7. Organizator może nie zaakceptować wniosku zgłoszeniowego także w przypadku powtórnego ubiegania się o status Uczestnika po uprzednim wykluczeniu z Programu. Organizator ma wówczas prawo do usunięcia konta Uczestnika.
8. Wykluczenie Uczestnika z Programu następuje w przypadku podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z Regulaminem, zmierzających do wyłudzenia świadczeń ze strony Organizatora w ramach Programu lub naruszających dobre imię Organizatora.

§4.
Wniosek zgłoszeniowy

1. Wniosek rejestracyjny w formie on-line jest dostępny na stronie internetowej www.produkty-konopne.pl.
3. Wniosek rejestracyjny złożony w formie on-line przez osobę poniżej 18 roku życia, zostaje automatycznie odrzucony bez weryfikacji prawidłowości podanych danych.


§5.
Gromadzenie punktów na koncie Uczestnika Programu
1. Punkty w Programie przyznawane są za dokonanie zakupu w kwocie minimum 50 złotych w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.produkty-konopne.pl i gromadzone na koncie Uczestnika.
2. Prawo ustalania ilości punktów za dokonaną transakcję oraz rodzaju produktów objętych Programem przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
3. W przypadku zwrotu zakupionego towaru Organizator anuluje ilość punktów przyznaną uprzednio z tytułu zakupu zwracanego towaru.
4. W przypadku zwrotu towaru, na który udzielony został rabat na podstawie bonu rabatowego Karty Douglas, bon nie podlega zwrotowi.


§11.
Postanowienia Końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.produkty-konopne.pl należącej do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej bądź fanpage'u Organizator pod nazwą Zielona Latarnia - Medycyna Konopna.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12.
Przetwarzanie Danych Osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

Sklep internetowy Zielona Latarnia, dostępny pod adresem
internetowym produkty-konopne.pl, prowadzony jest przez
Zielona Latarnia Andrzej Sychta z siedzibą w Lęborku.
NIP 8411024495
REGON 3878005452. W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:
a) naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b) podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. dostawcy narzędzi IT, firmy świadczące usługi archiwizacyjne, firmy obsługujące wysyłkę wiadomości e-mail oraz SMS, nasi doradcy, agencje reklamowe;
c) innym odbiorcom danych – firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom logistycznym, firmom pośredniczącym w płatnościach, spółkom z naszej grupy kapitałowej;
d) organom publicznym, w tym urzędom skarbowym, Policji, organom ścigania, jeżeli zajdzie taka konieczność lub przewiduje to przepis prawa.
4.Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z Państwa uczestnictwem w Programie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z tym związane, czyli przez 6 lat+1 rok od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie uczestnictwa w Programie, w tym 6 lat to możliwy okres realizacji roszczeń związanych z uczestnictwem w Programie, plus dodatkowy rok dodajemy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku kalendarzowego służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla uczestnictw w Programie kończących się w danym roku kalendarzowym. Ponadto będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres Państwa uczestnictwa w Programie oraz okres 1 roku od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie uczestnictwa w Programie. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu. W odniesieniu do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o obowiązek prawny będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu trwania tego obowiązku prawnego, np. do czasu upływu okresu przedawnienia podatkowego.
3. W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych posiadają Państwo:
a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody lub łączącej nas z Państwem umowy;
e) jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadacie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie te powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać:
a) drogą mailową, wysyłając e-mail na adres sychtapiotr1@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem 667 944 982


4. Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do przystąpienia do Programu jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania wymaganych danych osobowych, wskazanych we wniosku zgłoszeniowym, nie będzie możliwe przystąpienie do Programu i udział w nim.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do prowadzonych przez nas działań marketingowych jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody Uczestnik nie będzie otrzymywać żadnych informacji i materiałów marketingowych i promocyjnych za pośrednictwem e-mail lub SMS/MMS, ani innych podobnych technologii, np. RCS/SMS 2.0.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl